Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2022-2023
Κ14

<< Κ12
Κ16 >>

Α.Ο.
ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣ
ΙΑΤΙΚΗ
ΑΓ.
ΑΝΑΡΓΥ
ΡΟΙ
ΑΠΟΛΛΩ
Ν
ΠΟΝΤΙΩ
Ν ΑΠΟ
ΑΣ
ΔΥΝΑΜΗ
ΑΣΠΡΟΠ
ΥΡΓΟΥ
ΒΥΖΑΣ ΕΝ.ΠΑΝ
ΣΠΡ/ΚΟ
Υ-ΔΟΞΑ
ΕΡΜΗΣ
ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩ
Ν
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΕΛΕΥΣΙ
ΝΑΣ
ΜΕΓΑΡΙ
ΚΟΣ
ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟ
Υ ΑΓΣ
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 1-01-1
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 8-0
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 2-32-4
ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΒΥΖΑΣ 0-6
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ 0-21-8 1-5
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 11-07-1
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0-5
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 9-1
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 3-4