Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2022-2023
Κ16

<< Κ14

Α.Ο.
ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣ
ΙΑΤΙΚΗ
ΑΓ.
ΑΝΑΡΓΥ
ΡΟΙ
ΑΣ
ΔΥΝΑΜΗ
ΑΣΠΡΟΠ
ΥΡΓΟΥ
ΑΣ
ΠΥΡΡΙΧ
ΙΟΣ
ΑΣΠ/ΡΓ
ΒΥΖΑΣ ΔΑΣ
ΖΕΦΥΡΙ
ΟΥ
ΕΘΝΙΚΟ
Σ
ΠΑΝΟΡΑ
ΜΑΤΟΣ
ΕΡΜΗΣ
ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩ
Ν
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΕΛΕΥΣΙ
ΝΑΣ
ΜΕΓΑΡΙ
ΚΟΣ
ΠΑΝΕΛΕ
ΥΣΙΝΙΑ
ΚΟΣ
ΣΚΟΡΠΙ
ΟΣ
ΦΥΛΗΣ
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 3-1
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 4-1
ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 3-0
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ 1-3 1-4
ΒΥΖΑΣ 1-5
ΔΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 1-42-1
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 4-0
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 4-1 12-1
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1-2
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 4-16-0
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 1-2
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ6-11-0