Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Ανακοίνωση

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 35 (20/4/2024 11:07)

Η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΣΔΑ στις 29-3-2024 κάλεσε σε απολογία τα
αθλητικά σωματεία «ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ Α.Ο.» και «ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ»
αναφορικά με τα γεγονότα του διεξαχθέντος μεταξύ τους αγώνα την 18 η -2-
2024. Κατόπιν αιτήματος, που υπέβαλλε προς την Επιτροπή μας, το
σωματείο του «ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ» για την αναβολή της συνεδρίασης
μας, επικαλούμενο κώλυμα του Προέδρου του Α. Παπαδόπουλου, λόγω
επαγγελματικών του υποχρεώσεων στο εξωτερικό, ανεβλήθη τελικώς η
συνεδρίαση μας για την 9 η -4-2024. Κατά την ανωτέρω, μετά από αναβολή
συνεδρίασή μας της 9 ης -4-2024 και ώρα 17:00 μ.μ., τα ανωτέρω σωματεία
παραστάθηκαν ως εξής: ο μεν «ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ» δια του Προέδρου του
Α. Παπαδόπουλου, και β) ο δε «ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟ» μετά του πληρεξουσίου
Δικηγόρου του Χάρη Γρηγορίου του και του Προέδρου του
Χ.Παπακωνσταντίνου. Αμφότερα, τα ως άνω αθλητικά σωματεία ανέπτυξαν
τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν προθεσμία για να καταθέσουν
απολογητικό υπόμνημα και σχετικά έγγραφα. Αφού τους χορηγήθηκε από την
Επιτροπή μας 48ωρη προθεσμία, ήτοι μέχρι την 11 η /4/2024 και ώρα
17:00μ.μ., τελικώς ΜΟΝΟ το σωματείο του «ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΥ Α.Ο.» κατέθεσε
υπόμνημα.
Η Πειθ. Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψιν της:
α) Το σχετικό φύλλο αγώνος
β) Την Έκθεση Παρατηρητή
γ) Τις αποφάσεις της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας
δ) Το απολογητικό υπόμνημα του αθλητικού σωματείου «ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟ»
ε) Την από 30 η -3-2024 παρέμβαση του σωματείου «ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ:
1. Για την διακοπή του αγώνα, κρίνονται συνυπαίτια και τα δυο
αθλητικά σωματεία, μηδενίζονται και επιβάλλεται αφαίρεση 1 ος
βαθμού σε έκαστο από τον βαθμολογικό πίνακα.
2. Επιβάλλει στο αθλητικό σωματείο με την επωνυμία
«ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ Α.Ο» χρηματική ποινή ύψους 800,00 ΕΥΡΩ και
στο σωματείο με την επωνυμία «ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ» χρηματική
ποινή ύψους 400,00 ΕΥΡΩ.