Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Ανακοίνωση

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (27/5/2024 13:20)

 

Προς ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

 

Κύριε Πρόεδρε,

 

Αφού λάβαμε υπόψιν:

 

 

 

  • Τις διατάξεις της ισχύουσας Αθλητικής Νομοθεσίας
  • Τις διατάξεις των οικείων άρθρων του Καταστατικού της
  • Την από 27/05/2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ

Την Τακτική  Γενική Συνέλευση των σωματείων-μελών της Ένωσης,  που θα πραγματοποιηθεί στο Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας (Παγκάλου και Χαριλάου 28) στις  12/07/2024 και ώρα 18.00 με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διάταξης:

 

Θέμα 1:

Επικύρωση πληρεξουσίων αντιπρόσωπων των σωματείων και έλεγχος της απαρτίας των παρισταμένων μελών

Θέμα 2:

Εκλογή δύο (2) Γραμματέων για την τήρηση των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης

Θέμα 3:

 Έκθεση διοικητικού απολογισμού έτους 2023

 Θέμα 4:

 Έγκριση διοικητικού απολογισμού έτους 2023

 Θέμα 5:

 Έκθεση οικονομικού απολογισμού έτους 2023

 Θέμα 6:

 Έκθεση Εξελεγκτικής επιτροπής έτους 2023

 Θέμα7:

  Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2023

 Θέμα 8:

  Έγκριση προϋπολογισμού του επόμενου έτους  (01.01.2025-31.12.2025)

 Θέμα 9:

  Λήψη απόφασης για τη τροποποίηση του Καταστατικού και την εναρμόνιση του με το Ν. 2725/1999 όπως ισχύει

  Θέμα 10:

   Διάφορα

 

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σύμφωνα το νόμο και το Καταστατικό, η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα, στον ίδιο τόπο, στις 19:00, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Κάθε σωματείο εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό αντιπρόσωπο, οι οποίοι υποχρεωτικά πρέπει να είναι εν ενεργεία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου και ορίζονται με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου-μέλους.

 Οι αντιπρόσωποι νομιμοποιούνται με τη κατάθεση στην Ε.Π.Σ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, τουλάχιστον προ τριών (3) πλήρων ημερών από την ημέρα διεξαγωγής της Γ.Σ.(μη περιλαμβανόμενων της ημέρας αποστολής και της ημέρας της Συνέλευσης), δηλαδή μέχρι την 08/07/2024 και ώρα 13.00 ειδικού πληρεξουσίου εγγράφου του σωματείου- μέλους.

 Κάθε αντιπρόσωπος εκπροσωπεί μόνο ένα σωματείο.

 Για κάθε άλλο θέμα ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2725/1999 όπως ισχύει σήμερα και του Καταστατικού της Ε.Π.Σ.

 Η Ένωση είναι στη διάθεση των σωματείων για τη παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας η απάντησης σε τυχόν απορίες.