Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2023-2024
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ


Α.Ο.
ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣ
ΙΑΤΙΚΗ
ΑΙΑΣ
ΠΑΡΑΛΙ
ΑΣ
ΑΣΠΡ.
ΑΚΡΑΤΗ
ΤΟΣ
ΑΠΟΛΛΩ
Ν
ΠΟΝΤΙΩ
Ν ΑΠΟ
ΑΣ
ΠΥΡΡΙΧ
ΙΟΣ
ΑΣΠ/ΡΓ
ΑΣΤΕΡΑ
Σ
ΜΑΓΟΥΛ
ΑΣ
Δ.Α.Ο
ΖΩΦΡΙΑ
Σ
ΕΘΝΙΚΟ
Σ
ΠΑΝΟΡΑ
ΜΑΤΟΣ
ΕΝ.ΠΑΝ
ΣΠΡ/ΚΟ
Υ-ΔΟΞΑ
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΕΛΕΥΣΙ
ΝΑΣ
ΜΑΝΔΡΑ
ΙΚΟΣ
ΜΕΓΑΡΙ
ΚΟΣ
ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟ
Υ ΑΓΣ
ΠΑΟ
ΚΟΥΝΤΟ
ΥΡΩΝ
ΜΑΝΔΡΑ
Σ
ΣΚΟΡΠΙ
ΟΣ
ΦΥΛΗΣ
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 4-1
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ.
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 6-0
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 2-1
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ 3-0
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 1-7
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ 0-4
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ2-0